სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წესი