სწავლის შედეგების შეფასების წესი და სამიზნე ნიშნულები