60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება დაიწყო

 • 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება დაიწყო

  • 4 სექტემბერი, 2023
  2023- 2024 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება დაიწყო
  რეგისტრაციის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
  ა) პირადობის მოწმობის ასლი,
  ბ) პედაგოგიური საქმიანობისა და სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა სკოლიდან (მოქმედი პედაგოგის შემთხვევაში);
  გ) საგამოცდო ბარათი;
  დ) შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურებელი გამოცდის ქულა;
  ე) ორი ფოტოსურათი ¾ ;
  ვ) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი, ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ.
   
  საბუთების მიღება იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის კანცელარიაში ყოველ დღე კვირის გარდა 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.
   
  საბუთების მიღება გაგრძელდება 29 სექტემბრის ჩათვლით.
   
  მასწავლებლებს დარეგისტრირება შეუძლიათ შემდეგი მიმართულებებზე:
  1. ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
  2. მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
  3. ინგლისური ენა (დაწყებითი,საბაზო და საშუალო საფეხური);
  4. საზოგადოებრივი მეცნიერებები -ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური);
  5.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ბუნებისმეტყველება(დაწყებითი საფეხური);
  ბიოლოგია(საბაზო და საშუალო საფეხური);
  6. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური);
  7.სპორტი(დაწყებითი,საბაზო და საშუალო საფეხური).
   
  საკონტაქტო პირი: ეკატერინე გელენიძე: 595 17 14 65
  ინეზა ფუტკარაძე: 591 40 81 90   574 088 401
  ელ-ფოსტა: tbelabuserisdze@gmail.com